Organització institucional

Empresa de gestió d’equipaments esportius i culturals al servei de la ciutadania de Viladecans.

Denominació: Viladecans Qualitat, S.L. Societat privada municipal. Capital 100% de l’Ajuntament de Viladecans

Constitució: Temps indefinit, segons escriptura atorgada davant Notari de Viladecans Sr. Joaquin-Jesus Sánchez Cobaleda, en data 18.03.2003, protocol 396

Inscripció: Registre Mercantil de Barcelona, volum 35.445 foli 151, full nº B-268056

CIF: B63142848

Objecte social:

 1. L’organització, promoció, gestió, administració, explotació i millora, per compte pròpia, de les administracions públiques o de tercers de tot tipus d’instal·lacions i equipaments d’atenció a la persona, de caràcter esportius, culturals, educatius i de lleure, la titularitat dels quals ostenti la societat, o bé li siguin adscrites per l’Ajuntament o pugui tenir per concessió, arrendament o qualsevol altra forma en dret.
 2. La prestació de serveis d’atenció a la persona, i la realització per compte pròpia, de les administracions públiques o de tercers, d’activitats, programes i esdeveniments esportius, culturals, educatius i de lleure, ja sigui amb elements propis o de tercers, a nivell local, nacional, estatal o internacional.
 3. L’organització, promoció, divulgació i gestió de l’esport i les pràctiques físico esportives, que fomentin en general les vessants educatives formatives, recreatives i d’ocupació del temps de lleure, de millora de la salut i del rendiment esportiu competitiu.
 4. L’organització, promoció, divulgació i gestió de les arts escèniques i musicals i, en general, totes aquelles que fomentin la cultura i el lleure.
 5. L’organització, promoció, divulgació i gestió dels serveis d’atenció a la persona en les vessants educatives i de l’ocupació del lleure.
 6. Promoure la formació i actualització dels coneixements del personal especialitzat en els sectors esportius, culturals, educatius i del lleure.
 7. La promoció, compra i execució de la construcció o rehabilitació, junt a la seva explotació, en venda o lloguer, i/o la seva administració directa o indirecta d’aparcaments (incloses les zones d’estacionament regular amb horari limitat, zones blaves) de tot tipus de vehicles. Tanmateix la societat té per objecte l’execució de les actuacions adients per a dur a terme el servei de grua i la immobilització de vehicles en via pública. Les activitats que constitueixen l’objecte de la societat podran ser realitzades per aquesta ja directament, ja indirectament, fins i tot mitjançant la titularitat d’accions o participacions en societats d’empreses, agrupacions, unions o qualsevol altra mena d’associacions admeses en dret, amb objecte idèntic, anàleg o complementari.
 8. Aquesta societat tindrà la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Viladecans i de les entitats que en depenen o que hi estan vinculades i que tinguin la consideració de poders adjudicadors. A aquests efectes pot assumir encàrrecs en el marc d’allò establert a la legislació vigent aplicable. La societat no pot participar en licitacions públiques convocades pels poders adjudicadors dels quals es considerada mitjà propi, sens perjudici que, quan no concorri cap licitador, se li pugui encomanar l’execució de la prestació objecte de les mateixes.

Domicili social

VILADECANS QUALITAT, S.L.
Avd. Josep Tarradellas, s/núm.
08840 Viladecans

Contacte

[email protected]
Tel. 93 659 41 60
Fax: 93 659 41 60
Web: atriumviladecans.com

Junta General: La Junta General de la societat Privada Municipal Viladecans Qualitat, S.L. és el Ple Municipal de l’Ajuntament de Viladecans.

Consell d’Administració: 9 consellers

 • Sr. Carles Ruiz Novella – President
 • Sra. Alicia Valle Cantalejo – Consellera Delegada
 • Sr. Jordi Mazón Bueso – Conseller Delegat
 • Sra. Olga Morales Segura – Consellera Delegada
 • Sra. Rosa Gallardo Romero – Consellera
 • Sra. Idoia Baixench Rodríguez – Consellera
 • Sr. Andrés Andrés Jara – Conseller
 • Sr. José Aranda Romero – Conseller
 • Sra. Raquel Hermosilla Martínez – Consellera

Gerencia:

Sr. José Antonio Molina Flores

Telf. 93 659 41 60
[email protected]

Secretari:

Joan Carles López Méndez

Projectes destacats