Convenis de Col·laboració

Relació de convenis de col·laboració de Viqual

Viqual
302/22
La vigència d’aquest conveni de col·laboració serà des de la data de la seva signatura fins a la finalització de l’activitat, d’acord amb el previst al pacte primer, sens perjudici de la durada dels drets d’explotació dels enregistraments, d’acord amb el que estableix el pacte tercer.
Viqual
293/22
Aquest conveni tindrà efectes des de la data de la seva signatura i la seva vigència inicial s’estableix fins al final de l’any 2022
Viqual
260/22
La vigència d’aquest conveni de col·laboració serà des de la data de la seva signatura fins a la finalització de l’activitat, d’acord amb el previst al pacte primer, sens perjudici de la durada dels drets d’explotació dels enregistraments, d’acord amb el que estableix el pacte tercer.
Viqual
214/21
La vigència d’aquest conveni de col·laboració serà des de la data de la seva signatura fins a la finalització de l’activitat, d’acord amb el previst al pacte primer, sens perjudici de la durada dels drets d’explotació dels enregistraments, d’acord amb el que estableix el pacte tercer.
Viqual
452/19
La vigència d’aquest conveni de col·laboració serà des de la data de la seva signatura fins a la finalització de l’activitat,
Viqual
056/19
des de la signatura del Conveni fins la finalització de l’activitat.