Gestió econòmica

Pressupost

Pressupost Exercici 2021

VIQUAL
Imports en EUROS
COMPTE DE PERDUES I GUANYS 2.079,09
1. Import net de la xifra de negocis 2.715.091,81
Ingressos esport 1.816.091,81
Ingressos cultura 373.000,00
Ingressos mobilitat – pk 256.000,00
Ingressos lloguers 145.000,00
Mecenatge 125.000,00
4. Aprovisionaments -3.992.474,75
Contractes esport -728.929,93
Contractes cultura -939.240,00
Contractes mobilitat -226.000,00
Serv. Complem. conserg/manten. -484.486,40
Manteniment -722.412,06
Consums energètics -789.906,37
Publicitat -101.500,00
5. Altres ingressos d’explotació 4.128.260,00
Subv. explot. Gene-Dipo 235.000,00
Subv. explot. Tasas mobilitat 730.000,00
Subv. explot. Ajuntament 3.163.260,00
6. Despeses de personal -2.091.412,35
RRHH -2.091.412,35
7. Altres despeses d’explotació -587.202,61
Serveis profesionals externs -386.000,00
Assegurances -55.000,00
Altres serveis -82.813,00
Provisió LGPE -14.389,61
Tributs -28.000,00
Comisions bancs -21.000,00
8. Amort. de l’immobilitzat. -170.183,00
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 2.079,09
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 2.079,09
RESULTAT DE L’EXERCICI 2.079,09

Comptes anuals complets preceptius