Gestió econòmica

Pressupost

Pressupost Exercici 2019

VIQUAL
Imports en EUROS
COMPTE DE PERDUES I GUANYS 623,16
1. Import net de la xifra de negocis 3.177.380,05
Ingressos esport 2.239.413,00
Ingressos cultura 423.002,00
Ingressos mobilitat – pk 244.000,00
Ingressos lloguers 155.758,05
Mecenatge 115.207,00
4. Aprovisionaments -3.836.690,74
Contractes esport -760.130,97
Contractes cultura -832.725,00
Contractes mobilitat -282.000,00
Personal extern. Conserg/manten. -246.479,34
Manteniment -1.587.422,43

Manteniments obligatoris
Plans de utocontrol
Consums energètics
Publicitat

-356.968,91
-388.653,52
-841.800,00
-127.933,00
5. Altres ingressos d’explotació 3.476.260,00
Subv. explot. Gene-Dipo 226.000,00
Subv. explot. tasas mobilitat (resto) 147.000,00
Subv. explot. tasas mobilitat (ajunt) 727.000,00
Subv. explot. Ajuntament 2.523.260,00
6. Despeses de personal -1.995.181,65
RRHH -1.995.181,65
7. Altres despeses d’explotació -582.238,45
Serveis profesionals externs -288.677,00
Assegurances -45.054,00
Altres serveis -176.708,00
Var RRHH -22.889,51
Tributs -32.000,00
Comisions bancs -16.909,94
8. Amort. de l’immobilitzat. -237.815,00
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 1.714,22
12. Ingressos financers 0,00
13. Despeses financeres -1.091,06
RESULTAT FINANCER -1.091,06
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 623,16
17. Impost sobre beneficis 0,00
IMPOST SOBRE BENEFICIS 0,00
RESULTAT DE L’EXERCICI 623,16

Comptes anuals complets preceptius