Gestió econòmica

Pressupost

Pressupost Exercici 2020

VIQUAL
Imports en EUROS
COMPTE DE PERDUES I GUANYS 545,33
1. Import net de la xifra de negocis 3.573.695,85
Ingressos esport 2.466.488,85
Ingressos cultura 523.000,00
Ingressos mobilitat – pk 256.000,00
Ingressos lloguers 156.000,00
Mecenatge 172.207,00
4. Aprovisionaments -4.361.298,24
Contractes esport -875.573,50
Contractes cultura -937.625,00
Contractes mobilitat -246.000,00
Serv. Complem. conserg/manten. -601.540,92
Manteniment -1.551.008,82

Manteniments obligatoris
Plans de utocontrol
Consums energètics

-319.805,30
-388.653,52
-842.550,00
Publicitat -149.550,00
5. Altres ingressos d’explotació 3.618.010,32
Subv. explot. Gene-Dipo 226.000,00
Subv. explot. Tasas mobilitat 730.000,00
Subv. explot. Ajuntament 2.662.010,32
6. Despeses de personal -2.094.518,21
RRHH -2.094.518,21
7. Altres despeses d’explotació -543.554,69
Serveis profesionals externs -327.000,00
Assegurances -35.054,00
Altres serveis -81.600,00
Provisió LGPE -56.500,69
Tributs -28.000,00
Comisions bancs -15.400,00
8. Amort. de l’immobilitzat. -191.789,70
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 545,33
12. Ingressos financers 0,00
13. Despeses financeres 0,00
RESULTAT FINANCER 0,0
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 545,33
RESULTAT DE L’EXERCICI 545,33

Comptes anuals complets preceptius