Gestió econòmica

Pressupost

Pressupost Exercici 2024

VIQUAL
Imports en EUROS
COMPTE DE PERDUES I GUANYS 911,20
1. Import net de la xifra de negocis 4.071.379,00
Ingressos esport 2.823.879,00
Ingressos cultura 533.000,00
Ingressos mobilitat 354.500,00
Ingressos lloguers 210.000,00
Mecenatge 150.000,00
4. Aprovisionaments -6.390.816,32
Contractes esport -827.997,89
Contractes cultura -981.247,50
Contractes mobilitat -1.467.000,00
Serv. Complem. conserg/manten. -803.618,58
Manteniment -1.249.326,27
Consums manteniment -103.029,59
Consums energètics -803.096,49
Publicitat -155.500,00
5. Altres ingressos d’explotació 5.417.689,96
Subv. explot. Gene-Dipo 289.000,00
Subv. explot. Tasas mobilitat 817.500,00
Subv. explot. Ajuntament Mit 1.343.000,00
Subv. explot. Ajuntament 2.968.189,96
6. Despeses de personal -2.300.550,21
RRHH -2.300.550,21
7. Altres despeses d’explotació -705.990,23
Serveis profesionals externs -470.000,00
Assegurances -46.306,00
IT -51.500,00
Altres serveis -60.747,00
Provisió LGPE -42.498,23
Tributs -6.249,00
Comisions bancs -28.690,00
8. Amort. de l’immobilitzat. -90.801,00
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 911,20
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 911,20
RESULTAT DE L’EXERCICI 911,20

Comptes anuals complets preceptius