Contractació pública

VILADECANS QUALITAT, S.L.

Avd. Josep Tarradellas, s/núm.
08840 Viladecans

Telf. 93 659 41 60
Fax 93 659 38 06

atriumviladecans@atriumviladecans.com
atriumviladecans.com

Instruccions de contractació

Atès que la societat privada municipal VILADECANS QUALITAT, S.L. (en endavant VIQUAL), té la condició de poder adjudicador i no té el caràcter d’administració pública, als efectes de la normativa de contractació pública vigent, Llei 9/2017 de 8 de novembre, de “contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del parlamento europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26.02.14” (en endavant LCSP).

Les presents instruccions de Contractació desenvolupen quin és el règim i processos aplicables a la contractació de VIQUAL com a poder adjudicador no administració pública i regularà els requisits i tràmits per procediments de contractació en contractes de serveis i subministraments inferiors a 15.000.-€ i inferiors a 40.000.-€ en obres.

Per sobre d’aquests límits de 15.000.-€ i 40.000.-€ els procediments per adjudicar seran qualsevol dels procediments previstos en la Secció 2a. del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la LCSP, amb excepció del procediment negociat sense publicitat, que únicament es podrà utilitzar en els casos previstos en l’article 168.

Aquestes Instruccions de contractació van entrar en vigor el 25 de juny de 2018.

Adjudicacions i Relació de contractes formalitzats

Contractes per adjudicació directa

Contractes per altres procediments (oberts, restringits, etc...)

Viqual
CESSIÓ TEMPORAL D’US DE DIFERENTS ESPAIS UBICATS A LES INSTAL·LACIONS DE L’ESTADI MUNICIPAL DE BEISBOL I DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE VILADECANS PER A LA INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN MODUL CONTENIDOR O FOOD TRUCK DE VENDA DE PRODUCTES D’ALIMENTACIÓ (EXP. 372/22) LOT 1
Cessió temporal ús