Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L.
CIF:  B-65001935
Direcció postal: Carrer Pompeu Fabra 50. Viladecans
Correu electrònic: [email protected]

Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L. com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per les següents finalitats:

  • Utilitzar les seves dades per a respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari.
  • Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a [email protected].
D’acord amb la LSSICE, Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L.  no realitza practiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L. l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.
No tractarem les seves dades personals per cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.
Les seves dades es conservaran mentre duri la relació entre nosaltres o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 5 anys pel cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.
No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal pel tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment del marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.
En els casos en que existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació pel desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L. En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari consent expressament a que Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L. realitzi les següents activitats i/o accions, excepte que l’Usuari indiqui el contrari:

  • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa a l’usuari que els mitjans habilitats per Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L. per comunicar-se són els habilitats en la pàgina web de vigem,  www.vigem.cat   a mes de les nostres oficines.

Si vostè remet informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l’Ajuntament de Viladecans quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L. NO porta a terme una cessió o comunicació de dades internacional fora de la UE

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant de Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L. presentant un escrit a la direcció postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a [email protected], indicant com a Assumpte “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol medi anàleg en dret, tal i com indica la llei.

Veure Protocol exercici de drets.

Drets:

  • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
  • Dret de rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
  • Dret de supressió : permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
  • Dret d’ oposició: dret de l’interessat a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi en el mateix.
  • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
  • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets amb relació a la protecció de les seves dades (http://apdcat.gencat.cat/ca/inici/).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ QUE RECAPTEM

Obtenim informació mitjançant el formulari on hi figura la informació mínima i indispensable per a la gestió del servei. En aquest formulari vostè facilitarà les dades següents: nom, cognoms, e-mail i, en algun cas i de manera opcional, el nom de l’empresa.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robament, tractament o accés no autoritzat, d’acord a l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials

LEGISLACIÓ

A tots els efectes les relacions entre el Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la que se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona