Qui som

Viladecans Grup d’Empreses Municipals (VIGEM) és una societat de capital íntegrament de l’Ajuntament de Viladecans que gestiona els serveis jurídics, financers i de recursos humans de tres empreses municipals, també de l’Ajuntament, per optimitzar-ne els recursos: Viqual, Vimed i Viurbana.

Nom

Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L. Societat privada municipal. Capital 100% de l’Ajuntament de Viladecans.

CIF

B-65001935

Domicili social

VILADECANS GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS, S.L.
c/ Pompeu Fabra 50
08840 Viladecans

Contacte

Adreça electrònica: [email protected]
Tel. 93 637 30 55
Fax: 93 637 70 91

Temps indefinit, segons escriptura atorgada davant Notari de Viladecans Sr. Joaquin-Jesus Sánchez Cobaleda, en data 04.12.08.

  1. Crear i participar de forma total o parcial en el capital d’empreses d’interès municipal, sent mitjà propi de l’Ajuntament de Viladecans en aquelles que participi al 100%, i oferir a aquestes societats participades serveis de gestió i asistència tècnica.
  2. Gestionar els fluxos de caixa i el patrimoni mobiliari i immobiliari del conjunt d’empreses participades.
  3. Gestionar com mitjà propi de l’ajuntament de Viladecans, encàrrecs que aquest li pugui fer en les matèries de competència municipal incloent, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, les d’habitatge, obres i edificacions, gestió urbanística, gestió d’instal·lacions i d’equipaments municipals, gestió cultural i esportiva, de la mobilitat i les telecomunicacions, gestió energètica, d’aigües i residus.
  4. Adquirir, permutar, llogar i vendre actius mobiliaris i immobiliaris.