Organització institucional

Empresa de serveis territorials dedicada majoritàriament a la gestió urbanística i a la promoció econòmica de la ciutat.

Denominació: Societat Privada Municipal Viladecans Mediterrània, S.L. Societat privada municipal. Capital 100% de l’Ajuntament de Viladecans

Constitució: Temps indefinit, segons escriptura atorgada davant Notari de Viladecans Sr. Joaquin-Jesus Sánchez Cobaleda, en data 18 de març de 1992, protocol 477

Inscripció: Registre Mercantil de Barcelona, volum 22.052, foli 80, full núm. B-31666

CIF: B60039088

Objecte social:

 1. La promoció de la construcció o rehabilitació dels edificis i locals, així com el condicionament d’espais i equipaments, juntament amb la seva explotació, en venda o en lloguer, i la seva administració directa o indirecta, destinats a fins residencials, a l’aparcament de tot tipus de vehicles, i a l’activitat econòmica o cultural.
 2. L’adquisició de sòl i immobles; l’execució de les obres d’enderrocament i de construcció o rehabilitació d’edificis, locals, espais i equipaments, per si mateixa o mitjançant empreses constructores i la seva explotació, directa o indirecta, amb la mateixa finalitat. L’objecte social podrà realitzar-se per la societat directa o indirectament, inclús mitjançant la participació en societats amb objecte idèntic o anàleg o similar. En aquest últim supòsit, s’haurà de tramitar el corresponent expedient per a la fundació simultània o successiva d’una societat d’economia mixta.
 3. Estudis del territori en el camp del planejament i en el de les activitats econòmiques, industrials, socials i de medi ambient.
 4. La promoció i gestió del sòl en l’àmbit comercial, industrial, social i turístic, així com la promoció i gestió d’activitats relacionades amb el medi ambient.
 5. Utilització i gestió dels béns, tant demanials com patrimonials que l’Ajuntament l’encomani, així com la gestió i explotació dels serveis que sobre els mateixos es puguin establir, incloses les zones d’aparcament regulat amb horari limitat (zones blaves).
 6. Convenis i/o contractes a establir amb l’Ajuntament als sectors que aquest determini, així com amb tercers, per a prestacions d’assistència (estudis i redacció de projectes d’edificació, urbanisme i enginyeria, direcció d’obres, mesuraments i replanteigs, gestió integral de projectes, informes, dictàmens i peritatges i taxacions) relatives a gestió del planejament, processos urbanitzadors derivats del desenvolupament d’aquests o altres planejaments urbanístics, obres d’infraestructures, edificació en general i equipaments; així com l’execució de tot tipus d’obres municipals. Es també objecte de la societat la gestió i promoció de tot tipus d’infraestructures i recursos naturals del municipi, amb l’objectiu d’obtenir la màxima eficiència en l’ús dels mateixos i valoritzar-los en el mercat, raó per la qual podrà actuar com a promotor de les obres necessàries pel desenvolupament i explotació d’aquells i comercialitzar-los, bé directament, bé mitjançant tercers. Les funcions en que sigui necessari l’exercici de l’autoritat constitueixen una excepció i s’exclouran d’aquests convenis i/o contractes.
 7. La societat podrà fundar noves empreses o participar al capital d’altres ja constituïdes i participades previ acompliment dels requisits establerts a la normativa administrativa i local aplicable sempre que tinguin per objecte matèries connexes, complementàries o accessòries de l’objecte de la societat originària, i el Ple de l’Ajuntament així ho autoritzi expressament i aprovi els seus estatuts.
 8. En la seva condició d’entitat urbanística especial, i pel cas d’haver estat anomenada administració actuant, podrà, a l’àmbit designat:
  • Assumir competències urbanístiques en matèria de planejament i de gestió urbanístics, amb les limitacions previstes a l’art. 23.3 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
  • Ésser receptora de les cessions a títol gratuït, i concretament, la cessió corresponent al sòl de cessió obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge aplicable sobre l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació corresponent.
  • Ésser receptora de l’alienació directa de terrenys del patrimoni públic de sòl i d’habitatge.
  • Constituir el patrimoni públic de sòl habitatge de l’Ajuntament de Viladecans, cas que així sigui acordat per l’esmentat Ajuntament.
  • Ésser titular del dret de tempteig i retracte en les àrees delimitades per l’Ajuntament de Viladecans, a efecte de constituir o incrementar el patrimoni públic de sòl i habitatge, o de garantir l’acompliment de les limitacions dels règims de protecció pública d’habitatges.
 9. Aquesta societat tindrà la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Viladecans i de les entitats que en depenen o que hi estan vinculades i que tinguin la consideració de poders adjudicadors. A aquests efectes pot assumir encàrrecs en el marc d’allò establert a la legislació vigent aplicable. La societat no pot participar en licitacions públiques convocades pels poders adjudicadors dels quals es considerada mitjà propi, sens perjudici que, quan no concorri cap licitador, se li pugui encomanar l’execució de la prestació objecte de les mateixes.

Domicili social

S.P.M. VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.
c/ Pompeu Fabra 50
08840 Viladecans

Contacte

[email protected]
Tel. 93 637 30 55
Fax: 93 637 70 91

Junta General: La Junta General de la societat Privada Municipal Viladecans Mediterrània, S.L. és el Ple Municipal de l’Ajuntament de Viladecans.

Consell d’Administració: 9 consellers

 • Sr. Carles Ruiz Novella – President
 • Sra. Alicia Valle Cantalejo – Consellera Delegada
 • Sr. Ricard Calle Martínez – Conseller Delegat
 • Sra. Adela Artero Lozano – Consellera
 • Sr. Enric Serra del Castillo – Conseller
 • Sra. Noelia Huguet Marin – Consellera
 • Sr. Sergio Porrón Méndez – Conseller
 • Sra. Raquel Hermosilla Martínez – Consellera
 • Sr. Adolfo Galán Franch – Conseller

Gerencia:

Sr. Emilio Galisteo Rodríguez

Telf. 93 637 30 55
[email protected]

Secretari:

Joan Carles López Méndez

Projectes destacats