Gestió econòmica

Pressupost

Pressupost Exercici 2020

VIMED
Imports en EUROS
COMPTE DE PERDUES I GUANYS 128.700,54
1. Import net de la xifra de negocis 29.408.820,83
Vendes 10.764.794,40
Prestació de serveis 18.644.026,43
2. Variació d’Existencies -8.200.135,55
4. Aprovisionaments -26.997.208,62
Consums d’explotació -26.997.208,62
5. Altres ingressos d’explotació 8.264.729,05
Ajuntament 7.084.565,05
Vilawatt 1.180.164,00
6. Despeses de personal -1.082.368,77
7. Altres despeses d’explotació -751.745,53
Serveis profesionals externs -456.000,00
Curs i seminaris -3.643,44
Auditoria -11.665,00
Mecenatge -50.000,00
Comisions bancaries -20.400,00
Subministraments -100.945,32
Gestoria -5.508,00
Manteniment -59.375,15
Missatgeria -421,26
Provisió LGPE -29.928,51
Rentings -2.191,98
Material oficina -11.666,86
8. Amort. de l’immobilitzat. -424.055,88
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 218.035,54
12. Ingressos financers 0,00
13. Despeses financeres -89.335,00
RESULTAT FINANCER -89.335,00
RESULTAT DE L’EXERCICI 128.700,54

Comptes anuals complets preceptius

Inventari patrimonial