Gestió econòmica

Pressupost

Pressupost Exercici 2019

VIMED
Imports en EUROS
COMPTE DE PERDUES I GUANYS 331.904,21
1. Import net de la xifra de negocis 5.187.879,35
Vendes 2.876.369,00
Prestació de serveis 2.311.510,35
2. Var. exist. d’Edificis i Obres en curs -1.904.460,34
4. Aprovisionaments -2.619.996,41
Consums d’explotació -2.619.996,41
5. Altres ingressos d’explotació 1.813.890,92
Ajuntament 630.913,00
Vilawatt 1.182.977,92
6. Despeses de personal -920.165,22
7. Altres despeses d’explotació -684.571,00
Serveis profesionals externs -392.800,00
Curs i seminaris -3.572,00
Auditoria -6.430,00
Mecenatge -50.000,00
Comisions bancaries -53.029,00
Subministraments -98.966,00
Gestoria -5.400,00
Manteniment -50.179,00
Missatgeria -413.00
Var rrhh -10.705,00
Rentings -2.149,00
Material oficina -10.928,00
8. Amort. de l’immobilitzat. -433.536,00
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 439.041,30
12. Ingressos financers 0,00
13. Despeses financeres -107.137,09
RESULTAT FINANCER -107.137,09
RESULTAT DE L’EXERCICI 331.904,21

Comptes anuals complets preceptius

Inventari patrimonial