Gestió econòmica

Pressupost

Pressupost Exercici 2024

VIMED
Imports en EUROS
COMPTE DE PERDUES I GUANYS 19.411,94
1. Import net de la xifra de negocis 10.234.403,37
Vendes 2.871.461,26
Prestació de serveis 7.362.942,11
2. Variació d’Existencies -2.097.072,60
4. Aprovisionaments -10.929.777,39
Consums d’explotació -10.929.777,39
5. Altres ingressos d’explotació 5.659.724,00
Ajuntament PMA 902.724,00
Ajuntament Obres 4.652.000,00
Altres subvencions 105.000,00
6. Despeses de personal -1.297.630,45
7. Altres despeses d’explotació -979.439,36
Serveis profesionals externs -634.759,00
Curs i seminaris i rrpp -8.086,95
Auditoria -15.120,00
Mecenatge V.Qualitat -50.000,00
Comisions bancaries -2.518,94
Subministraments -92.116,92
Gestoria -3.997,67
Manteniment -121.034,55
Missatgeria -392,88
Provisió LGPE -23.719,37
Altres impostos -11.438,24
Rentings -904,18
Material oficina -15.350,66
8. Amort. de l’immobilitzat. -418.135,86
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 172.071,72
12. Ingressos financers 0,00
13. Despeses financeres -152.659,77
RESULTAT FINANCER -152.659,77
RESULTAT DE L’EXERCICI 19.411,94

Comptes anuals complets preceptius

Inventari patrimonial