Gestió econòmica

Pressupost

Pressupost Exercici 2021

VIMED
Imports en EUROS
COMPTE DE PERDUES I GUANYS 3.481.337,91
1. Import net de la xifra de negocis 24.723.126,63
Vendes 5.037.932,51
Prestació de serveis 19.685.194,12
2. Variació d’Existencies -1.342.942,20
4. Aprovisionaments -24.728.656,35
Consums d’explotació -24.728.656,35
5. Altres ingressos d’explotació 7.133.317,29
Ajuntament 6.998.986,79
Altres subvencions 134.330,50
6. Despeses de personal -1.164.524,19
7. Altres despeses d’explotació -714.130,20
Serveis profesionals externs -482.000,00
Curs i seminaris -536,97
Auditoria -11.665,00
Mecenatge V.Qualitat -50.000,00
Comisions bancaries -15.119,00
Subministraments -36.189,00
Gestoria -5.508,08
Manteniment -89.067,49
Missatgeria -421,19
Provisió LGPE -8.500,00
Rentings -2.191,81
Material oficina -12.931,66
8. Amort. de l’immobilitzat. -402.853,09
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 3.503.337,91
12. Ingressos financers 0,00
13. Despeses financeres -22.000,00
RESULTAT FINANCER -22.000,00
RESULTAT DE L’EXERCICI 3.481.337,91

Comptes anuals complets preceptius

Inventari patrimonial