Gestió econòmica

Pressupost

Pressupost Exercici 2023

VIMED
Imports en EUROS
COMPTE DE PERDUES I GUANYS 6.082,91
1. Import net de la xifra de negocis 9.791.678,44
Vendes 4.293.479,12
Prestació de serveis 5.498.199,32
2. Variació d’Existencies -1.683.588,09
4. Aprovisionaments -15.679.069,02
Consums d’explotació -13.679.069,02
Inversions -2.000.000,00
5. Altres ingressos d’explotació 10.217.268,00
Ajuntament PMA 724.500,00
Ajuntament Obres 9.385.218,00
Altres subvencions 107.550,00
6. Despeses de personal -1.265.271,26
7. Altres despeses d’explotació -941.434,83
Serveis profesionals externs -623.831,56
Curs i seminaris i rrpp -7.775,91
Auditoria -15.120,00
Mecenatge V.Qualitat -50.000,00
Comisions bancaries -2.422,06
Subministraments -89.307,33
Gestoria -3.843,91
Manteniment -88.013,99
Missatgeria 377,77
Provisió LGPE -33.674,41
Altres impostos -11.438,24
Rentings -869,40
Material oficina -14.760,25
8. Amort. de l’immobilitzat. -402.853,09
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 11.055,77
12. Ingressos financers 0,00
13. Despeses financeres -4.972,86
RESULTAT FINANCER -4.972,86
RESULTAT DE L’EXERCICI 6.082,91

Comptes anuals complets preceptius

Inventari patrimonial