PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT DELS SERVEIS CONSERGERIA I ATENCIÓ AL CLIENT PER DIVERSES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER SPM VIQUAL S.L (EXP. 010/24)

Informació

Modificació de Plecs per error aritmètic en la determinació del Pressupost Base de Licitació del Lot 2.

Finalització termini presentació ofertes: 04/03/2024 a les 14:00 hores

Obertura sobre C:

Data de publicació: 02/04/2024 14:50
Es publica la ratificació per l’òrgan de contractació de la valoració del sobre B i es convoca l’obertura del sobre C (proposta econòmica). La sessió telemàtica d’obertura del sobre C (proposta econòmica) es podrà seguir mitjançant el següent enllaç de l’eina Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNhNWMwZTItZjc2Mi00OWNhLThlYTEtZmI1MWFlYjc0ZDRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d739e6e9-e3d6-438a-9c20-9e94e3259504%22%2c%22Oid%22%3a%22e5845d4a-f360-425e-afb1-663139ee9af0%22%7d

 

Codi: 010/24

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte