Organització institucional

Empresa de serveis transversals a la resta d’empreses municipals de l’Ajuntament de Viladecans, on es centralitzen el departament jurídic, financer i de recursos humans.

Denominació: Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L. Societat privada municipal. Capital 100% de l’Ajuntament de Viladecans

Constitució: Temps indefinit, segons escriptura atorgada davant Notari de Viladecans Sr. Joaquin-Jesus Sánchez Cobaleda, en data 04.12.08

Inscripció: Registre Mercantil de Barcelona, tom 41317, folio 157, full nº B-390027

CIF: B65001935

Objecte social:

 1. Crear i participar de forma total o parcial en el capital d’empreses d’interès municipal, sent mitjà propi de l’Ajuntament de Viladecans en aquelles que participi al 100%, i oferir a aquestes societats participades serveis de gestió i asistència tècnica.
 2. Gestionar els fluxos de caixa i el patrimoni mobiliari i immobiliari del conjunt d’empreses participades.
 3. Gestionar com mitjà propi de l’ajuntament de Viladecans, encàrrecs que aquest li pugui fer en les matèries de competència municipal incloent, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, les d’habitatge, obres i edificacions, gestió urbanística, gestió d’instal·lacions i d’equipaments municipals, gestió cultural i esportiva, de la mobilitat i les telecomunicacions, gestió energètica, d’aigües i residus.
 4. Adquirir, permutar, llogar i vendre actius mobiliaris i immobiliaris.

Domicili social

VILADECANS GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS, S.L.
c/ Pompeu Fabra 50
08840 Viladecans

Contacte

Adreça electrònica: [email protected]
Tel. 93 637 30 55
Fax: 93 637 70 91

Junta General: La Junta General de la societat Viladecans Grup d’Empreses Municipals és el Ple Municipal de l’Ajuntament de Viladecans.

Consell d’Administració: 10 consellers

 • Sr. Carles Ruiz Novella – President
 • Sra. Alicia Valle Cantalejo – Consellera Delegada
 • Sra. Joana Sánchez Morillo – Consellera Delegada
 • Sr. Ricard Calle Martínez – Conseller
 • Sra. Gisela Navarro Fuster – Consellera
 • Sr. Ramon Viader Bosch – Conseller
 • Sra. Encarnación García Jiménez – Consellera
 • Sra. Barbara Lligadas i Muñoz – Consellera
 • Sra. Josefa Redondo Solís – Consellera
 • Sra. Marina Ferrer Sánchez – Consellera

Gerència:

Joan Carles López Méndez

Secretari:

Joan Carles López Méndez