Gestió econòmica

Pressupost

Pressupost Exercici 2024

VIGEM
Imports en EUROS
COMPTE DE PERDUES I GUANYS 0,00
1. Xifra de negocis 1.062.059
Vimed 592.059
Viqual 470.000
6. Despeses de personal -879.569,35
7. Altres despeses d’explotació -175.439
Informàtica -45.729
Auditoria -6.515
Assegurances -3.115
Gestoria i registres -32.027
Transports -973
Web -317
RRPP -1.664
Telèfons -6.619
Subcripcions -16.908
Mat. Oficina -595
Comunicació -32.000
Provisió LGPE -24.956
Consell Administració -11.359
Comisions bancs -498
8. Amort. de l’immobilitzat. -7.051,02
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 0,00
12. Ingressos financers 0,00
13. Despeses financeres 0,00
RESULTAT FINANCER 0,00
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 0,00
RESULTAT DE L’EXERCICI 0,00

Comptes anuals complets preceptius