Gestió econòmica

Pressupost

Pressupost Exercici 2023

VIGEM
Imports en EUROS
COMPTE DE PERDUES I GUANYS 0,00
1. Xifra de negocis 1.041.132
Vimed 581.132
Viqual 450.000
Cons. Urban. Ca n’Alemany 10.000
6. Despeses de personal -907.890,63
7. Altres despeses d’explotació -121.090
Informàtica -27.166
Auditoria -5.870
Assegurances -2.759
Gestoria -31.963
Transports -945
Web -308
RRPP -1.100
Telèfons -5.450
Subcripcions -7.113
Mat. Oficina -2.835
Provisió LGPE -24.956
Consell Administració -8.000
Comisions bancs -2.625
8. Amort. de l’immobilitzat. -12.150,82
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 0,00
12. Ingressos financers 0,00
13. Despeses financeres 0,00
RESULTAT FINANCER 0,00
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 0,00
RESULTAT DE L’EXERCICI 0,00

Comptes anuals complets preceptius