Gestió econòmica

Pressupost

Pressupost Exercici 2019

VIGEM
Imports en EUROS
COMPTE DE PERDUES I GUANYS 533,27
1. Xifra de negocis 776.477
Vimed 392.800
Viqual 288.677
Viurbana 50.000
Cons. Urban. Ca n’Alemany 45.000
5. Altres ingressos d’explotació 85.760
Vilawat 85.760
6. Despeses de personal -703.763,03
7. Altres despeses d’explotació -151.391,21
Vilawatt -85.760
Rep. i mantenim. -572
Informàtica -21.260
Auditoria -7.990
Assegurances -2.396
Gestoria -6.535
Transports -416
Web -1.041
RRPP -2.325
Telèfons -3.642
Subcripcions -7.527
Mat. Oficina -3.280
Comisions bancs -278
Provisió -8.369
8. Amort. de l’immobilitzat. -6.559,81
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 523,27
12. Ingressos financers 10,00
13. Despeses financeres 0,00
RESULTAT FINANCER 10,00
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 533,27
17. Impost sobre beneficis 0,00
IMPOST SOBRE BENEFICIS 0,00
RESULTAT DE L’EXERCICI 533,27

Comptes anuals complets preceptius