Gestió econòmica

Pressupost

Pressupost Exercici 2021

VIGEM
Imports en EUROS
COMPTE DE PERDUES I GUANYS 682,94
1. Xifra de negocis 948.000
Vimed 482.000
Viqual 386.000
Viurbana 50.000
Cons. Urban. Ca n’Alemany 30.000
6. Despeses de personal -862.973,41
7. Altres despeses d’explotació -74.360
Rep. i mantenim. -581
Informàtica -20.268
Auditoria -4.252
Assegurances -890
Gestoria -21.633
Transports -1.922
Web -1.056
RRPP -2.360
Telèfons -3.696
Subcripcions -8.150
Mat. Oficina -3.329
Comisions bancs -282
Provisió LGPE -5.940
8. Amort. de l’immobilitzat. -9.983,72
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 682,94
12. Ingressos financers 0,00
13. Despeses financeres 0,00
RESULTAT FINANCER 0,00
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 682,94
RESULTAT DE L’EXERCICI 682,94

Comptes anuals complets preceptius