Gestió econòmica

Pressupost

Pressupost Exercici 2020

VIGEM
Imports en EUROS
COMPTE DE PERDUES I GUANYS 188,54
1. Xifra de negocis 878.000
Vimed 456.000
Viqual 327.000
Viurbana 50.000
Cons. Urban. Ca n’Alemany 45.000
5. Altres ingressos d’explotació 27.200
Vilawat 27.200
6. Despeses de personal -772.550
7. Altres despeses d’explotació -123.109
Vilawatt -27.200
Rep. i mantenim. -581
Informàtica -21.579
Auditoria -8.110
Assegurances -2.432
Gestoria -21.633
Transports -1.922
Web -1.056
RRPP -2.360
Telèfons -3.696
Subcripcions -7.640
Mat. Oficina -3.329
Comisions bancs -282
Provisió LGPE -21.288
8. Amort. de l’immobilitzat. -9.352,96
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 188,54
12. Ingressos financers 0,00
13. Despeses financeres 0,00
RESULTAT FINANCER 0,00
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 188,54
RESULTAT DE L’EXERCICI 188,54

Comptes anuals complets preceptius