Gestió econòmica

Pressupost

Pressupost Exercici 2019

VIURBANA
Imports en EUROS
COMPTE DE PERDUES I GUANYS 718,40
1. Import net de la xifra de negocis 16.000,00
Prestació de serveis 16.000,00
4. Aprovisionaments -503.400,00
Consum per l’explotació -503.400,00
5. Altres ingressos d’explotació 769.910,00
Subv. explot. incorporades al result 769.910,00
6. Despeses de personal -183.769,63
7. Altres despeses d’explotació -87.739,43
Mant. Informàtica -10.528.20
Serveis de Gestoria / Assessoria -50.000,00
Serveis d’Auditoria -4.775,00
Assegurances -2.772,32
Provisió -2.064,33
Publicitat -1.267,85
Telefons -7.776.07
Electricitat -3.425,38
Aigua -390,04
Manteniment Oficina -4.740,24
8. Amort. de l’immobilitzat. -5.435,00
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 5.565,94
13. Despeses financeres -4.847,54
RESULTAT FINANCER 718,40
RESULTAT DE L’EXERCICI 718,40

Comptes anuals complets preceptius