Gestió econòmica

Pressupost

Pressupost Exercici 2021

VIURBANA
Imports en EUROS
COMPTE DE PERDUES I GUANYS 74.000,00
1. Import net de la xifra de negocis 74.000,00
Altres (pisos) 0,00
Prestació de serveis 74.000,00
4. Aprovisionaments -463.400,00
Accions Socials -160.400,00
Obres -300.000,00
Comunicació -3.000,00
5. Altres ingressos d’explotació 678.682,00
Accions Socials 160.400,00
Obres 300.000,00
Estructura i RRHH 218.282,00
6. Despeses de personal -197.258,46
7. Altres despeses d’explotació -88.047,51
Manteniment Informàtica -10.846,15
Serveis de Gestoria / Assessoria -50.000,00
Serveis d’Auditoria -4.919,21
Assegurances -2.856,04
Provisió LGPE -1.295,02
Publicitat -1.306,14
Telefonia -8.010,91
Electricitat -3.528,83
Aigua -401,82
Manteniment Oficina -4.883,40
8. Amort. de l’immobilitzat. -3.815,20
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 160,83
13. Despeses financeres 0,00
RESULTAT FINANCER 0,00
RESULTAT DE L’EXERCICI 160,83

Comptes anuals complets preceptius