Gestió econòmica

Pressupost

Pressupost Exercici 2020

VIURBANA
Imports en EUROS
COMPTE DE PERDUES I GUANYS 265,32
1. Import net de la xifra de negocis 74.710,00
Altres (pisos) 12.710,00
Prestació de serveis 62.000,00
4. Aprovisionaments -1.663.400,00
Accions Socials -160.400,00
Obres -1.500.000,00
Costos Indirectes -3.000,00
5. Altres ingressos d’explotació 1.879.400,00
Accions Socials 160.400,00
Obres 1.500.000,00
Costos indirectes 219.000,00
6. Despeses de personal -193.746,45
7. Altres despeses d’explotació -91.448,23
Manteniment Informàtica -10.738,76
Serveis de Gestoria / Assessoria -50.000,00
Serveis d’Auditoria -4.870,50
Assegurances -2.827,77
Provisió LGPE -5.059,63
Publicitat -1.293,21
Telefonia -7.931,59
Electricitat -3.493,89
Aigua -397,84
Manteniment Oficina -4.835,04
8. Amort. de l’immobilitzat. -5.250,00
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 265,32
13. Despeses financeres 0,00
RESULTAT FINANCER 265,32
RESULTAT DE L’EXERCICI 265,32

Comptes anuals complets preceptius