PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DEL SOFTWARE DE CONTROL D´ACCÉS I CONTROL ADMINISTRATIU DE LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER SPM VILADECANS QUALITAT S.L (EXP. 005/23)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 23/02/2024 14:00 hores

 

Es publica la ratificació per l’Òrgan de Contractació de la valoració del sobre A i es convoca en data 15 de març de 2024 la sessió via telemàtica d’obertura del sobre B (criteris objectius d’aplicació automàtica). Es podrà accedir a la sessió telemàtica d’obertura del sobre B a través del següent enllaç de Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzEwNjMwM2MtYjY0Yi00MmYxLTg2OTMtNzNjNGRiNzJhYjRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d739e6e9-e3d6-438a-9c20-9e94e3259504%22%2c%22Oid%22%3a%22e5845d4a-f360-425e-afb1-663139ee9af0%22%7d

Codi: 005/23

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte