L’ALIENACIÓ, MITJANÇANT CONTRACTE DE COMPRAVENDA, DE LA FINCA FR10; ADJUDICADA A LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. EN EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA “ MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR LLEVANT AL TERME MUNICIPAL DE VILADECANS” APROVAT DEFINITIVAMENT PER DECRET D’ALCALDIA DE DATA 18 DE SETEMBRE DE 2018” (EXP. 049/FP11/007)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 15 de novembre de 2022 fins les 14:00h

Codi: 049/fp11/007

Estat de la licitació: Desert

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte