Procediment obert subjecte a regulació harmonitzada per a l’adjudicació de les obres d’urbanització necessàries per al desenvolupament urbanístic de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant a Viladecans. EXP (049/FP14/016)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 30/09/2019 a les 14:00 hores

Codi: 049/FP14/016

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte