PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT I NETEJA DE L’APARCAMENT REGULAT DE LA PLATJA DE LA MURTRA GESTIONAT PER L’S.P.M. VILADECANS QUALITAT, S.L (EXP. 313/22)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 15/03/2023

Obertura sobre c:

Es fa públic que avui 28 de març de 2023 a les 16:10h es procedirà a l’obertura del sobre C mitjançant l’eina Microsoft Teams. Els licitadors que ho desitgin, podran connectar-se a la sessió mitjançant el següent enllaç https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODg1YjUzNjMtYmZhMS00YzVkLTk1OWItODg2YjQ5MTMyOGU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d739e6e9-e3d6-438a-9c20-9e94e3259504%22%2c%22Oid%22%3a%223e377c1d-4c18-4f33-9d2b-d1f97b9fd040%22%7d

 

Codi: 313/22

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte