PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DELS SISTEMES DE GESTIÓ BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS (BMS) DELS EDIFICIS GESTIONATS PER VILADECNAS QUALITAT, SL. (EXP. 088/23)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 17/02/2024 a les 14:00 hores.

LOT 1 DESERT

Codi: 088/23

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte