PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PLA DE MILLORA URBANA “PMU-01 CAN SELLARÈS” (EXP. 050/FP14/009)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 21 de maig de 2024, a les 09:00 hores.

Codi: 050/FP14/009

Estat de la licitació: En tràmit de presentació d'ofertes

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte