PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DE LES OBRES DE REFORMA DE LA CLIMATITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS. (EXP 159/FP14/001)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 27/10/2022 a les 14:00 hores

Codi: 159/FP14/001

Estat de la licitació: En tràmit d'adjudicació

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte