Licitació per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada del contracte mixt per a l’adjudicació dels següents negocis jurídics: cessió parcial de concessió de domini públic i dret de superfície per a la construcció, gestió i explotació per part de l’adjudicatari d’un supermercat i un aparcament vinculat, execució de les obres d’urbanització i equipaments inclosos dins l’àmbit del poligon actuació núm. 1 inclòs a la mpg Plaça Constitució amb la redacció dels projectes que corresponguin, i alienació mitjançant compravenda d’una parcel·la d’us residencial d’habitatges i locals comercials

Informació

Codi: 054/FP14/002

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte