L’ALIENACIÓ, MITJANÇANT CONTRACTE DE COMPRAVENDA, DE LA FINCA FR10; ADJUDICADA A LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. EN EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA “ MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR LLEVANT AL TERME MUNICIPAL DE VILADECANS” APROVAT DEFINITIVAMENT PER DECRET D’ALCALDIA DE DATA 18 DE SETEMBRE DE 2018

Informació

Termini presentació ofertes: 30/07/2021 a les 14:00 hores

Codi: 049/FP11/006

Estat de la licitació: Desert

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte