PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DEL CONTRACTE MIXTA D’OBRA, SUBMINISTRAMENT I SERVEI PER A DUR A TERME L’EXECCUCIÓ DE LES OBRES PER A L’AMPLIACIÓ DE PARQUIMETRES PEL CONTROL DE LA ZONA REGULADA D’ESTACIONAMENT GESTIONADA PER L’S.P.M. VILADECANS QUALITAT S.L. FINANÇAT EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA AMB FONS NEXT GENERATION EU (EXP. 065/22)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 28/10/2022 a les 15:00 hores

Codi: 065/22

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte