Procediment obert simplificat sumari pel contracte de serveis de telefonia mòbil pel Grup d’empreses Municipals ( EXP.133.21)

Informació

Data finalització termini presentació ofertes: 20/01/2022 a las 14:00 horas

Codi: 133/21

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte