Procediment obert simplificat pels serveis de suport tècnic d’escenari dels equipaments i serveis gestionats per SPM Viladecans Qualitat S.L. (Exp. 247/23)

Informació

Data finalització presentació ofertes: 18/12/2023, a les  15:00 hores

Codi: 247/23

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte