PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, DELS SERVEIS CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DELS SISTEMES DE REG DELS CAMPS ESPROTIUS GESTIONATS PER VILADECANS QUALITAT, SL. (EXP. NÚM. 24/004)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 11/05/2024 14:00 hores

Codi: 004/24

Estat de la licitació: En tràmit de presentació d'ofertes

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte