Procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada per a l’adjudicació de les obres corresponents a la fase 1 (edifici de grades) contingudes al projecte bàsic i executiu de reforma i reparació puntual d’elements estructurals de les instal·lacions del camp de beisbol, a Viladecans. (exp. 153/FP14/001)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 29/09/21 a les 14:00 h

Codi: 153/FP14/001

Estat de la licitació: En tràmit de presentació d'ofertes

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte