Procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada pel subministrament de materials elèctric, ferreteria, instal·lacions d’aigua necessaris per a les actuacions de manteniment, reparació i adequació de les instal·lacions gestionades per Viladecans Qualitat, S.L (EXP. 186/22)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 03/07/2023 a les 14:00 hores

Obertura sobre B: proposta econòmica i altres criteris automàtics: Es convoca per al dilluns dia 18-09-2023 a les 11.45 hores l’obertura del sobre B referent a la licitació. L’enllaç on podeu connectar-vos és el següent:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWExMDRkOWEtYzVhZi00ZjgzLTgwMTQtZjU4ZDBmMGYxMDRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d739e6e9-e3d6-438a-9c20-9e94e3259504%22%2c%22Oid%22%3a%226c2fbc5f-5131-4622-ad92-e8abc50e00b2%22%7d

 

Codi: 186/22

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte