PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DEL CONTRACTE MIXTA D’OBRA, SUBMINISTRAMENT I SERVEI PER A DUR A TERME L’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER A L’AMPLIACIÓ DE PARQUÍMETRES FASE II PEL CONTROL DE LA ZONA REGULADA D’ESTACIONAMENT GESTIONADA PER L’S.P.M. VILADECANS QUALITAT S.L. FINANÇAT EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ TRANSFORMACIÓ I RESILIENCIA AMB FONS NEXT GENERATION EU (EXP. 257/23)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 19/07/2024 14:00:00h

Codi: 257/23

Estat de la licitació: En tràmit de presentació d'ofertes

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte