PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DE LES OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE EXECUTIU D’ADEQUACIÓ I REURBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE L¿ ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA, A VILADECANS (EXP. 163/FP14/001)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 14/03/23 14:00 h

Projecte diligenciat a disposició: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=117147006&lawType=

Codi: 163/FP14/001

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte