PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DE LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRASLLAT I DESBALLESTAMENT DELS VEHICLES DECLARATS ABANDONATS PER LA POLICIA LOCAL I QUE RESTIN ENMAGATZEMATS O PENDENTS D’ENMAGATZEMAR EN EL DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES DE VILADECANS, PER TAL DE PROCEDIR A LA SEVA DESCONTAMINACIÓ I RECICLATGE, POSTERIOR DESTRUCCIÓ I LLIURAMENT DEL CERTIFICAT DE DESTRUCCIÓ. (EXP. 054/21)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 12/05/2022 10:00 hores

Codi: 054/21

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte