PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE LES PÒLISSES D’ASSEGURANCES DEL GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS DE VILADECANS A TRAVÉS D’UN CORREDOR O MEDIADOR D’ASSEGURANCES. (142/22)

Informació

Número d’expedient: 142/22

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: Viladecans Grup d'Empreses Municipals, S.L.

Codi d’expedient: 142/22

Tramitació d’expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Serveis

Procediment de licitació: Negociat

Plec (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

ELS SERVEIS CONSISTENTS EN LA CONTRACTACIÓ DE LES PÒLISSES D’ASSEGURANCES
DEL GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS DE VILADECANS A TRAVÉS D’UN CORREDOR O
MEDIADOR D’ASSEGURANCES

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: SEIXANTA-UN MIL VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB ONCE CÈNTIMS (61.838,11€).

Durada del contracte: 1 any

Valor estimat del contracte: SETANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (74.205,73€)

Dades del formalització

Dades de l’adjudicatari:

ERSM INSURANCE BROKERS

 

Data d’adjudicació: 08/07/2022

Data de formalització: 14/07/2022

Numero d’ofertes rebudes: 1

Data d’adjudicació - Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte