Perfil del contractant

Instruccions de contractació

Introducció

En acompliment del que estableix l’article 42 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, les societats Privades Municipals de l’Ajuntament de Viladecans han creat aquest web per tal de facilitar l’accés a la documentació relativa a expedients de contractació conforme al precepte legal esmentat.

Mentre el sistema informàtic del Grup d’empreses municipals, no compti amb el dispositiu necessari per gestionar el perfil del contractant i ens permeti acreditar fefaentment el moment d’inici de la difusió pública de la informació, la publicitat que contingui no sortirà els efectes que preveu el títol primer del llibre III de la LCSP.

Presentació

Denominació: Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L.

Constitució: Temps indefinit, segons escriptura atorgada davant Notari de Viladecans Sr. Joaquin-Jesus Sánchez Cobaleda, en data 04.12.2008, protocol 1.225 Inscripció Registre Mercantil de Barcelona, volum 41.317 foli 157, full nº B-390027.

CIF: B-65001935.

Objecte social:

 1. Crear i participar de forma total o parcial en el capital d’empreses d’interès municipal, sent mitjà propi de l’Ajuntament de Viladecans en aquelles que participi al 100%, i oferir a aquestes societats participades serveis de gestió i assistència tècnica.
 2. Gestionar els fluxos de caixa i el patrimoni mobiliari i immobiliari del conjunt d’empreses participades.
 3. Gestionar com mitja propi de l’Ajuntament de Viladecans, encàrrecs que aquest li pugui fer en les matèries de competència municipal incloent, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, les d’habitatge, obres i edificacions, gestió urbanística, gestió d’instal·lacions i d’equipaments municipals, gestió cultural i esportiva, de la mobilitat i les telecomunicacions, gestió energètica, d’aigües i residus.
 4. Adquirir, permutar, llogar i vendre actius mobiliaris i immobiliaris.

Dades de contacte

VILADECANS GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS, S.L.

c/ Pompeu Fabra 50
08840 Viladecans

Telf. 93 637 30 55
Fax 93 637 70 91
[email protected]
www.vigem.cat

Instruccions de contractació

Atès que la societat privada municipal VILADECANS GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS, S.L. (en endavant VIGEM), té la condició de poder adjudicador i no té el caràcter d’administració pública, als efectes de la normativa de contractació pública vigent, Llei 9/2017 de 8 de novembre, de “contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del parlamento europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26.02.14” (en endavant LCSP).

Les presents instruccions de Contractació desenvolupen quin és el règim i processos aplicables a la contractació de VIGEM com a poder adjudicador no administració pública i regularà els requisits i tràmits per procediments de contractació en contractes de serveis i subministraments inferiors a 15.000.-€ i inferiors a 40.000.-€ en obres.

Per sobre d’aquests límits de 15.000.-€ i 40.000.-€ els procediments per adjudicar seran qualsevol dels procediments previstos en la Secció 2a. del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la LCSP, amb excepció del procediment negociat sense publicitat, que únicament es podrà utilitzar en els casos previstos en l’article 168.

Aquestes Instruccions de contractació van entrar en vigor el 25 de juny de 2018.

Introducció

En acompliment del que estableix l’article 42 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, les societats Privades Municipals de l’Ajuntament de Viladecans han creat aquest web per tal de facilitar l’accés a la documentació relativa a expedients de contractació conforme al precepte legal esmentat.

Mentre el sistema informàtic del Grup d’empreses municipals, no compti amb el dispositiu necessari per gestionar el perfil del contractant i ens permeti acreditar fefaentment el moment d’inici de la difusió pública de la informació, la publicitat que contingui no sortirà els efectes que preveu el títol primer del llibre III de la LCSP.

Presentació

Denominació: Societat Privada Municipal Viladecans Mediterrània, S.A.

Constitució: Temps indefinit, segons escriptura atorgada davant Notari de Viladecans Sr. Joaquin-Jesus Sánchez Cobaleda, en data 18 de març de 1992, protocol 477. Inscripció Registre Mercantil de Barcelona, volum 22.052, foli 80, full núm. B-31666.

CIF: A-60039088.

Objecte social:

La promoció de la construcció o rehabilitació dels edificis i locals així com l’acondicionament d’espais i equipaments, l’adquisició de sòl i immobles, l’execució de les obres d’enderroc i de construcció o rehabilitació d’edificis, locals i equipaments, per sí o mitjançant empreses constructores, la promoció i gestió de sòl.

Dades de contacte

S.P.M. Viladecans Mediterrània, S.L.

c/ Pompeu Fabra 50
08840 Viladecans

Telf. 93 637 30 55
Fax 93 637 70 91
[email protected]
vigem.cat/grup/vimed

Instruccions de contractació

Atès que la societat privada municipal VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. (en endavant VIMED), té la condició de poder adjudicador i no té el caràcter d’administració pública, als efectes de la normativa de contractació pública vigent, Llei 9/2017 de 8 de novembre, de “contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del parlamento europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26.02.14” (en endavant LCSP).

Les presents instruccions de Contractació desenvolupen quin és el règim i processos aplicables a la contractació de VIMED com a poder adjudicador no administració pública i regularà els requisits i tràmits per procediments de contractació en contractes de serveis i subministraments inferiors a 15.000.-€ i inferiors a 40.000.-€ en obres.

Per sobre d’aquests límits de 15.000.-€ i 40.000.-€ els procediments per adjudicar seran qualsevol dels procediments previstos en la Secció 2a. del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la LCSP, amb excepció del procediment negociat sense publicitat, que únicament es podrà utilitzar en els casos previstos en l’article 168.

Aquestes Instruccions de contractació van entrar en vigor el 25 de juny de 2018.

Introducció

En acompliment del que estableix l’article 42 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, les societats Privades Municipals de l’Ajuntament de Viladecans han creat aquest web per tal de facilitar l’accés a la documentació relativa a expedients de contractació conforme al precepte legal esmentat.

Mentre el sistema informàtic del Grup d’empreses municipals, no compti amb el dispositiu necessari per gestionar el perfil del contractant i ens permeti acreditar fefaentment el moment d’inici de la difusió pública de la informació, la publicitat que contingui no sortirà els efectes que preveu el títol primer del llibre III de la LCSP.

Presentació

Denominació: Viladecans Qualitat, S.L.

Constitució: Temps indefinit, segons escriptura atorgada davant Notari de Viladecans Sr. Joaquin-Jesus Sánchez Cobaleda, en data 18.03.2003, protocol 396. Inscripció Registre Mercantil de Barcelona, volum 35.445 foli 151, full nº B-268056.

CIF: B-63142848.

Objecte social:

 1. L’organització, promoció, gestió, administració, explotació i millora, per compte pròpia, de les administracions públiques o de tercers de tot tipus d’instal·lacions i equipaments d’atenció a la persona, de caràcter esportius, culturals, educatius i de lleure, la titularitat dels quals ostenti la societat, o bé li siguin adscrites per l’Ajuntament o pugui tenir per concessió, arrendament o qualsevol altra forma en dret
 2. La prestació de serveis d’atenció a la persona, i la realització per compte pròpia, de les administracions públiques o de tercers, d’activitats, programes i esdeveniments esportius, culturals, educatius i de lleure, ja sigui amb elements propis o de tercers, a nivell local, nacional, estatal o internacional.
 3. L’organització, promoció, divulgació i gestió de l’esport i les pràctiques físico esportives, que fomentin en general les vessants educatives formatives, recreatives i d’ocupació del temps de lleure, de millora de la salut i del rendiment esportiu competitiu.
 4. L’organització, promoció, divulgació i gestió de les arts escèniques i musicals i, en general, totes aquelles que fomentin la cultura i el lleure.
 5. L’organització, promoció, divulgació i gestió dels serveis d’atenció a la persona en les vessants educatives i de l’ocupació del lleure.
 6. Promoure la formació i actualització dels coneixements del personal especialitzat en els sectors esportius, culturals, educatius i del lleure.

Dades de contacte

Viladecans Qualitat, S.L.

Avd. Josep Tarradellas, s/núm.
08840 Viladecans

Telf. 93 659 41 60
Fax 93 659 38 06
[email protected]
atriumviladecans.com

Instruccions de contractació

Atès que la societat privada municipal VILADECANS QUALITAT, S.L. (en endavant VIQUAL), té la condició de poder adjudicador i no té el caràcter d’administració pública, als efectes de la normativa de contractació pública vigent, Llei 9/2017 de 8 de novembre, de “contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del parlamento europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26.02.14” (en endavant LCSP).

Les presents instruccions de Contractació desenvolupen quin és el règim i processos aplicables a la contractació de VIQUAL com a poder adjudicador no administració pública i regularà els requisits i tràmits per procediments de contractació en contractes de serveis i subministraments inferiors a 15.000.-€ i inferiors a 40.000.-€ en obres.

Per sobre d’aquests límits de 15.000.-€ i 40.000.-€ els procediments per adjudicar seran qualsevol dels procediments previstos en la Secció 2a. del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la LCSP, amb excepció del procediment negociat sense publicitat, que únicament es podrà utilitzar en els casos previstos en l’article 168.

Aquestes Instruccions de contractació van entrar en vigor el 25 de juny de 2018.

Introducció

En acompliment del que estableix l’article 42 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, les societats Privades Municipals de l’Ajuntament de Viladecans ha creat aquest web per tal de facilitar l’accés a la documentació relativa a expedients de contractació conforme al precepte legal esmentat.

Mentre el sistema informàtic del Grup d’empreses municipals, no compti amb el dispositiu necessari per gestionar el perfil del contractant i ens permeti acreditar fefaentment el moment d’inici de la difusió pública de la informació, la publicitat que contingui no sortirà els efectes que preveu el títol primer del llibre III de la LCSP.

Presentació

Denominació: Viladecans Renovació Urbana S.L.

Constitució: Temps indefinit, segons escriptura atorgada davant Notari de Viladecans Sr. Joaquin-Jesus Sánchez Cobaleda, en data 07.03.08.,protocol 265. Inscripció: Registre Mercantil de Barcelona, volum 40.396 foli 93 full nº B-366718.

CIF: B-64829963.

Objecte social:

 1. L’execució del Projecte d’Intervenció Integral del Pla de Ponent, gestionar la subvenció de la Llei de Barris atorgada per la Generalitat de Catalunya destinada a l’execució del referit Pla de Ponent, -mitjançant resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 27-06-2007-, el procés de renovació dels diferents barris de la ciutat i les polítiques municipals en matèria d’habitatge, així com totes les matèries complementàries i connexes amb el referit procés de renovació urbana i les polítiques municipals d’habitatges.
 2. La promoció de la rehabilitació d’edificis i l’acondicionament d’espais, l’adquisició i alienació d’immobles en compliment de les seves finalitats, l’execució d’obres d’enderroc i de construcció o rehabilitació d’edificis, els estudis del territori en el camp del planejament i la gestió urbanística.
 3. La prestació a l’Ajuntament o a tercers d’assistència relativa a la gestió del planejament, mitjançant la signatura del corresponent conveni i/o contracte.

Dades de contacte

Viladecans Renovació Urbana S.L.

c/ Santiago Rusiñol 6-8
08840 Viladecans

Telf. 93 637 95 03
Fax 93 659 51 96
[email protected]
vigem.cat/grup/viurbana

Instruccions de contractació

Atès que la societat privada municipal VILADECANS RENOVACIÓ URBANA, S.L. (en endavant VIURBANA), té la condició de poder adjudicador i no té el caràcter d’administració pública, als efectes de la normativa de contractació pública vigent, Llei 9/2017 de 8 de novembre, de “contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del parlamento europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26.02.14” (en endavant LCSP).

Les presents instruccions de Contractació desenvolupen quin és el règim i processos aplicables a la contractació de VIURBANA com a poder adjudicador no administració pública i regularà els requisits i tràmits per procediments de contractació en contractes de serveis i subministraments inferiors a 15.000.-€ i inferiors a 40.000.-€ en obres.

Per sobre d’aquests límits de 15.000.-€ i 40.000.-€ els procediments per adjudicar seran qualsevol dels procediments previstos en la Secció 2a. del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la LCSP, amb excepció del procediment negociat sense publicitat, que únicament es podrà utilitzar en els casos previstos en l’article 168.

Aquestes Instruccions de contractació van entrar en vigor el 25 de juny de 2018.

Plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya

Licitacions