Treballador/ra Social

Informació

Categoría: Tècnic Projectes Socials

Empresa: Vimed

Data de l’oferta: 17/10/2023

Persona de contacte: Julio Reus Calvo, Cap. RR.HH.

Dades de contacte:

Descripció del lloc de treball

 • S’encarregarà de gestionar els casos preventius en coordinació amb el servei, derivant-los si escau a altres recursos o intervenció i seguiment social.
 • Coordinar i traspassar la informació i avaluació dels casos de forma continuada amb el referent de Serveis Socials Bàsics, i la Tècnica d’habitatge si s’escau.
 • Elaborar la memòria anual en què s’avaluï, amb criteris objectius, el grau de qualitat dels serveis.
 • Garantir el compliment del contracte, el respecte als drets dels usuaris/àries, el compliment de les seves obligacions i la lliure voluntat d’interès o de la seva permanència a l’establiment.
 • Donar resposta escrita a queixes i/o suggeriments que presentin els usuaris/àries o les seves famílies, i notificar-les a l’Ajuntament.
 • Assistir a les reunions de coordinació que s’estableixin.
 • Acompanyament i supervisió en l’entrada i sortida dels d’habitatges als quals hagin estat destinats, d’acord amb el Reglament municipal d’adjudicació d’habitatges per emergències econòmiques i socials, i en la gestió de les necessitats que s’escaiguin relatives a la tramitació de pagaments de les rendes mensuals de lloguer acordades, altes i baixes de subministraments, així com incidències i sinistres que es puguin produir en l’habitatge fruit de l’ús i desgast d’aquest.
 • Detectar les necessitats de manteniment, mal ús i altre desgast en l’habitatge.
 • Comunicar totes les incidències i urgències, via correu electrònic als tècnics referents, que puguin tenir importància i incidència sobre la seguretat i les necessitats bàsiques de les persones.
 • Intervenir i vetllar per la bona convivència com a mediador/a en situacions de discrepàncies i/o conflictes veïnals o entre els ocupants d’un mateix habitatge.

Requisits

 • Perfil professional: treballador/a social o equivalent – tècnic mitjà
 • Experiència laboral: mínim 1 any , en el sector públic, privat o del tercer sector, amb experiència en gestió de programes d’habitatges d’inclusió social.
 • Idiomes requerits
  • Català – Nivell Natiu o Bilingüe
  • Castellà – Nivell Natiu o Bilingüe
 • Coneixements informàtics
  • Paquet Microsoft Office
 • Procediment de selecció:
  • Revisió Currículum Vitae pel compliment dels requisits de l’oferta
  • Es realitzarà prova escrita per a valorar coneixements.
  • Es realitzarà entrevista

Condicions laborals

Data d’incorporació: Inmediata

Jornada:

Temps complert, Dilluns a Divendres. Matins de 8,00h a 15h i 1 tarda (dimarts o dijous) de 16h a 19h

Tipus de contracte: Indefinit amb 6 mesos de prova

Municipi de treball: Viladecans

Salari: 32.193,54.- euros brut any

Presentació de candidatures

Termini de presentació: 21 dies data oferta, fins 2 de novembre 2023

El termini de presentació de candidatures ha finalitzat.