Treballador/ra Social –Tècnic mitjà

Informació

Categoría: Tècnic Mitjà

Empresa: Vimed

Data de l’oferta: 23/07/2020

Persona de contacte: Julio Reus Calvo, Cap. RR.HH.

Dades de contacte:

Descripció del lloc de treball

  • S’encarregarà de gestionar els casos preventius en coordinació amb el servei, derivant-los si escau a altres recursos o intervenció i seguiment social.
  • Coordinar i traspassar la informació i avaluació dels casos de forma continuada amb el referent de Serveis Socials Bàsics, i la Tècnica d’habitatge si s’escau.
  • Elaborar la memòria anual en què s’avaluï, amb criteris objectius, el grau de qualitat dels serveis.
  • Garantir el compliment del contracte, el respecte als drets dels usuaris/àries, el compliment de les seves obligacions i la lliure voluntat d’interès o de la seva permanència a l’establiment.
  • Donar resposta escrita a queixes i/o suggeriments que presentin els usuaris/àries o les seves famílies, i notificar-les a l’Ajuntament.
  • Assistir a les reunions de coordinació que s’estableixin.
  • Acompanyament i supervisió en l’entrada i sortida dels d’habitatges als quals hagin estat destinats, d’acord amb el Reglament municipal d’adjudicació d’habitatges per emergències econòmiques i socials, i en la gestió de les necessitats que s’escaiguin relatives a la tramitació de pagaments de les rendes mensuals de lloguer acordades, altes i baixes de subministraments, així com incidències i sinistres que es puguin produir en l’habitatge fruit de l’ús i desgast d’aquest.
  • Detectar les necessitats de manteniment, mal ús i altre desgast en l’habitatge.
  • Comunicar totes les incidències i urgències, via correu electrònic als tècnics referents, que puguin tenir importància i incidència sobre la seguretat i les necessitats bàsiques de les persones.
  • Intervenir i vetllar per la bona convivència com a mediador/a en situacions de discrepàncies i/o conflictes veïnals o entre els ocupants d’un mateix habitatge.

Requisits

Experiència acreditada de 1 any com Treballador/ra social, en el sector públic, privat o del tercer sector, amb experiència en gestió de programes d’habitatge d’inclusió social.

Condicions laborals

Data d’incorporació: 15/09/2020

Jornada:

½ jornada, Dilluns a Divendres.

Tipus de contracte: 1 any amb 2 mesos de prova

Municipi de treball: Viladecans

Salari: 18.012.- euros brut any per ½ jornada

Presentació de candidatures

Termini de presentació: 30 dies data oferta

El termini de presentació de candidatures ha finalitzat.