Subministrament d’energia elèctrica de mitja i baixa tensió dels punts de subministrament de les societats privades municipals de Viladecans indicades als Plecs, mitjançant comercialitzadora en mercat lliure

Informació

Subministrament d’energia elèctrica de mitja i baixa tensió dels punts de subministrament de les societats privades municipals de Viladecans indicades als Plecs, mitjançant comercialitzadora en mercat lliure. EXP (065/FP14/144).

Finalització termini presentació ofertes: 12/03/2018 a les 14:00 hores


En relació a la presentació d’ofertes, per error material es va indicar al punt 9.3 del plec de clàusules administratives que no es podran presentar ofertes per correu. No obstant això, serà possible la presentació per correu de les ofertes, sempre i quan s’avisi (al email: [email protected]) de la seva remissió, adjuntant justificant d’enviament, abans de la finalització del termini de presentació d’ofertes i es rebi l’oferta en el termini de 10 dies naturals següents a la finalització del termini de presentació d’ofertes.

Codi: 065/FP14/144

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte