Procediment obert simplificat per contractar el servei de redacció del projecte d’urbanització de l’àmit del pla de millora urbana PMU-01 Can Sellarès. (EXP. 050/FP14/008)

Informació

Finalitazació termini presentació ofertes: 25/04/22 a les  09:00 h

Codi: 050/FP14/008

Estat de la licitació: Desert

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte