PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PELS SERVEIS DE MANTENIMENT CORRECTIU DE LES GRUES MUNICIPALS I RESTA DE VEHICLES GESTIONATS O PROPIETAT DE VIQUAL (EXP. 279/22)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 06/03/23 a les 09:00 hores

LOT 1: ADJUDICAT A MOTOR TÀRREGA TRUCKS 360 SLU

LOT 2 I 3: DESERTS

Codi: 279/22

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte