PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PELS SERVEIS DE MANTENIMENT CORRECTIU DE LES GRUES MUNICIPALS I RESTA DE VEHICLES GESTIONATS O PROPIETAT DE VIQUAL (EXP. 279/22) LOT 2 i 3

Informació

LOTS 2 I 3: DESERTS

Descripció LOT 2: Servei de manteniment correctiu amb subministrament de peces i mà d’obra per a vehicles de la marca RENAULT

Descripció LOT 3: Servei de manteniment correctiu amb subministrament de peces i mà d’obra per a motocicletes.

Codi: 279/22

Estat de la licitació: Desert

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte