Procediment obert simplificat pels SERVEIS AUDITORIA DE COMPTES ANUALS I AUDITORIA JURIDICA DE LES SOCIETATS MUNICIPALS VILADECANS. (Exp. 120.20)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 11/11/2020 a les 14:00 hores.

Obertura pliques telemàtica: 23/11/2020 a les 12:00 hores

Codi: 120/20

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte