Procediment obert simplificat pel: Servei per a la contractació de les pòlisses d’assegurances del grup d’empreses municipals de Viladecans a través d’un corredor o mediador d’assegurances (EXP. 111/20)

Informació

Data finalització termini presentació ofertes 16/06/2020

Codi: 111/20

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte