Procediment obert simplificat no subjecte a regulació harmonitzada per la contractació dels servei de Auditoria de CCAA i Jurídica del GEM (Exp. 156/23)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 04/10/2023 a les 14:00 hores

Es convoca per demà dia 18-10-2023 , a les 11:00 hores, l´obertura del sobre B «Proposta econòmica». L´enllaç per assistir és el següent: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDE5ZjE4MWQtNTA0Yy00MDJhLWJmNzYtNWM3OWEwMDhhNDUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d739e6e9-e3d6-438a-9c20-9e94e3259504%22%2c%22Oid%22%3a%226c2fbc5f-5131-4622-ad92-e8abc50e00b2%22%7d

 

Codi: 156/23

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte