Procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada per la contractació de les obres corresponents a la fase 1 contingudes al projecte d’urbanització de la Rbla. Modolell de Viladecans. Adjudicació condicionada a l’aprovació definitiva del projecte aprovat l’1 de juny de 2022. (EXP. 156/FP14/001)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 18/07/22 14:00 h

Documentació disponible en el enllaç de la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

 

Codi: 156/FP14/001

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte