PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS CONSISTENTS EN SERVEIS DE GRUES COMPLEMENTÀRIES PER A LA RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA DE VILADECANS. (EXP. 108/22)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 9 de gener de 2023 a les 14:00
hores.

Codi: 108/22

Estat de la licitació: Desert

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte