PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENSORS MEDIAMBIENTALS I ACÚSTICS FINANÇAT EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA AMB FONS NEXT GENERATION EU (EXP. 194/22)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 26/06/2023 15:00 hores

Acta obertura sobre C 05/12/2023 A LES 12:00 HORES:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTNiYWQwODItN2ZkOC00MDVlLTk2MzItZDQ2OTljODQ1YWFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d739e6e9-e3d6-438a-9c20-9e94e3259504%22%2c%22Oid%22%3a%227d3d1374-3f7a-4dd2-8a14-4122a861d5ab%22%7d

Codi: 194/22

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte