Procediment obert no harmonitzat pel servei de MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DELS APARELLS CARDIOVASCULARS I DE FORÇA D’ATRIUM I PODIUM (EXP. 254/23)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: Finalitza el 15 de febrer de 2024 a les 14.00h.

APERTURA PÚBLICA SOBRE C

Data de publicació: 06/03/2024 09:30
S’informa als interessats, que el dia 06/03/2024 a les 12:00h es procedirà a l’obertura pública del sobre C, contenidor de les propostes econòmiques així com la resta de criteris avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules. Les persones interessades podran connectar-se a l’obertura mitjançant l’enllaç de Microsoft Teams que s’adjunta a continuació. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDk0MjYzNjAtYTY3ZS00OWJhLWE4ZjQtYmQ3NmE2YTg1YTdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d739e6e9-e3d6-438a-9c20-9e94e3259504%22%2c%22Oid%22%3a%223e377c1d-4c18-4f33-9d2b-d1f97b9fd040%22%7d

Codi: 254/23

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte