Procediment obert no harmonitzat pel servei de Coordinació de Seguretat i Salut corresponent a les obres d’urbanització necessaries pel desenvolupament urbanístic de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant de Viladecans. EXP. 049/FP14/018

Informació

FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 14/10/2019 a les 14:00 hores

 

Codi: 049/FP14/018

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte