Finalització termini presentació ofertes: 22 de maig de 2023, a les 14:00 hores

ADJUDICAT LOT 1: ENZA SOLUCIONES Y SERVICIOS S.L. / B64525785

LOT 2: DESERT

Finalització termini presentació ofertes: 03/07/2023 a les 14:00 hores

Obertura sobre B: proposta econòmica i altres criteris automàtics: Es convoca per al dilluns dia 18-09-2023 a les 11.45 hores l’obertura del sobre B referent a la licitació. L’enllaç on podeu connectar-vos és el següent:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWExMDRkOWEtYzVhZi00ZjgzLTgwMTQtZjU4ZDBmMGYxMDRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d739e6e9-e3d6-438a-9c20-9e94e3259504%22%2c%22Oid%22%3a%226c2fbc5f-5131-4622-ad92-e8abc50e00b2%22%7d

 

Finalització termini presentació ofertes: 14/07/2023 a les 14:00 hores

LOTS 2 I 3: DESERTS

Descripció LOT 2: Servei de manteniment correctiu amb subministrament de peces i mà d’obra per a vehicles de la marca RENAULT

Descripció LOT 3: Servei de manteniment correctiu amb subministrament de peces i mà d’obra per a motocicletes.