CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS I VILADECANS QUALITAT SL PER A LA REALITZACIÓ DE LA JORNADA “ESPECIAL ESPAI DE DANSA”. (Exp. 260/22)

Informació

Número d’expedient: 260/22

Dades del conveni

Objecte del conveni:

L’objecte del present conveni és regular la col·laboració de l’ICEC i VIQUAL en l’organització de la jornada “Especial Espai de Dansa”, que tindrà lloc el 29 de novembre de 2022 a Viladecans.

Signants: L’INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS I VILADECANS QUALITAT SL

Drets i obligacions: Aportacions de l’ICEC: L’ICEC assumirà al seu càrrec una aportació màxima de 60.000.- € (impostos inclosos), que anirà destinada a contractar les despeses detallades al pressupost adjunt, que es pagaran contra el pressupost 2022 de l’ICEC. Els béns i serveis esmentats seran contractats per l’ICEC amb subjecció al que estableix la Llei de contractes del sector públic i les despeses que s’originin seran satisfetes per l’ICEC als proveïdors corresponents, prèvia presentació de factura. L’ICEC no podrà contractar despeses per import superior, en el seu conjunt, a l’establert en aquest pacte. Aportacions de VIQUAL: VIQUAL participa com a col·laborador en la jornada “Especial Espai de Dansa 2022”, organitzada per l’ICEC, posant a disposició de l’organització d’aquest esdeveniment els espais i instal·lacions del teatre Atrium Viladecans i el personal directe d’acollida de companyies i participants els dies 28 i 29 de novembre de 2022. Totes les feines i serveis tècnics extraordinaris que s’hagin de contractar per al bon funcionament de l’activitat aniran a càrrec de l’ICEC.

Vigència: La vigència d’aquest conveni de col·laboració serà des de la data de la seva signatura fins a la finalització de l’activitat, d’acord amb el previst al pacte primer, sens perjudici de la durada dels drets d’explotació dels enregistraments, d’acord amb el que estableix el pacte tercer.

Dades d'execució del conveni

Data de compliment: 29/11/2022

Data d’execució: 29/11/2022