CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS I VILADECANS QUALITAT SL PER A LA REALITZACIÓ DE LA JORNADA “ESPAI DE CARRER”.

Informació

Número d’expedient: 302/22

Dades del conveni

Objecte del conveni:

L’objecte del present conveni és regular la col·laboració de l’ICEC i VIQUAL en el finançament de la coproducció de la jornada “Espai de Carrer”, que tindrà lloc el 14 de febrer de 2023 a Viladecans.

Signants: L’INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS I VILADECANS QUALITAT SL

Drets i obligacions: Aportacions de l’ICEC: L’ICEC assumirà, al seu càrrec, una aportació màxima de 25.000 € (impostos inclosos). De l’import anterior, una aportació màxima de 5.000 €, impostos inclosos, corresponen a les despeses de preproducció, que seran assumides amb càrrec al pressupost de l’ICEC per al 2022. L’import restant assumit, d’un màxim de 15.000 €, impostos inclosos, anirà destinat a contractar les despeses de producció executiva, l’adequació de l’espai Cúbic de Viladecans i el lloguer de mobiliari, estructura i manteniment del web i de les xarxes Pàgina 3 de 5 socials i despeses de càtering (esmorzar i dinar) per als professionals inscrits, i es pagarà contra el pressupost de l’ICEC per al 2023. Els béns i serveis esmentats seran contractats per l’ICEC amb subjecció al que estableix la Llei de contractes del sector públic i les despeses que s’originin seran satisfetes per l’ICEC als proveïdors corresponents, prèvia presentació de factura. L’ICEC no podrà contractar despeses per import superior, en el seu conjunt, a l’establert en aquest pacte. Aportacions de VIQUAL: VIQUAL assumirà al seu càrrec un import de 20.000 €, impostos inclosos, de la despesa del pressupost, així com qualsevol increment que es produeixi respecte del pressupost annexat, amb total indemnitat per a l’ICEC. S’annexa el pressupost de l’activitat, l’increment del qual no afectarà l’import màxim assumit per l’ICEC. VIQUAL assumirà la gestió de la contractació i pagament dels béns i serveis necessaris per a dur a terme la realització de la jornada “Espai de Carrer” que van al seu càrrec. S’entén inclosa en la contractació i despesa assumida per VIQUAL la relacionada amb l’enregistrament i edició de les actuacions que siguin seleccionades, que inclou la dels serveis tècnics necessaris, així com els drets dels intèrprets, autors i qualssevol altres titulars de drets relacionats amb les actuacions objecte d’enregistrament, a l’efecte dels actes d’explotació que en puguin fer les parts d’aquest conveni d’acord amb el que estableix el pacte tercer. Dintre del mes següent a la finalització de l’activitat, les parts informaran l’altra part sobre la despesa executada al seu càrrec en compliment del present conveni.

Vigència: La vigència d’aquest conveni de col·laboració serà des de la data de la seva signatura fins a la finalització de l’activitat, d’acord amb el previst al pacte primer, sens perjudici de la durada dels drets d’explotació dels enregistraments, d’acord amb el que estableix el pacte tercer.

Dades d'execució del conveni

Data de compliment: 15/11/2022

Data d’execució: 14/02/2023