CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS I VILADECANS QUALITAT SL PER A LA REALITZACIÓ DE LA JORNADA “ESPAI DE CARRER”. (Exp. 214/21)

Informació

Número d’expedient: 214/21

Dades del conveni

Objecte del conveni:

L’objecte del present conveni és regular la col·laboració de l’ICEC i VIQUAL en el finançament de la coproducció de la jornada “Espai de Carrer”, que tindrà lloc el 8 de febrer de 2022 a Viladecans.

Signants: L’INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS I VILADECANS QUALITAT SL

Vigència: La vigència d’aquest conveni de col·laboració serà des de la data de la seva signatura fins a la finalització de l’activitat, d’acord amb el previst al pacte primer, sens perjudici de la durada dels drets d’explotació dels enregistraments, d’acord amb el que estableix el pacte tercer.

Dades d'execució del conveni

Data de compliment: 01/02/2022

Data d’execució: 08/02/2022